• حاوی مواد فعال سطحی آنیونیک و کاتیونیک
  • حاوی مواد نرم کننده
  • حاوی 5 گروه آنزیم
  • کف پایدار و فراوان
  • رایحه دلپذیر و ماندگار
  • حاوی ماده درخشان كننده نوری
  • دانه بندی مناسب بدون کلوخه شدن
  • قابلیت مصرف در انواع سختی آب

 

500 گرمی